اول  دفتر به نام  ایزد دانا      صانع و پروردگار حی  و  توانا

اکبرواعظم خدای عالم وآدم      صورت خوب آفرید و سیرت زیبا 

بار خدایا  مهیمنی و  مدبر       وز همه عیبی  منزهی  و مبرا

ما نتوانیم حق حمد تو گفتن       با  همه  کروبیان  عالم  بالا

دسته ها :
چهارشنبه یازدهم 10 1387
X